Metodika

Výroky politiků jsou projektem demagog.cz řazeny do čtyř kategorií: výroky pravdivé, nepravdivé, zavádějící a neověřitelné. Počty výroků v jednotlivých kategoriích charakterizují jeho/její pravdomluvnost a práci s informacemi. Aby bylo možné charakteristiku jednoduše zobrazit, musíme čtyři kategorie zjednodušit do dvou. Nové dvě kategorie se jmenují Pravdomluvnost a Mlžení.

Pravdomluvnost = Pravdivé výroky / Celkový počet ověřitelných výroků

Mlžení = Neověřitelné výroky / Celkový počet výroků

Pravdomluvnost může nabývat hodnot od 0 % (pouze nepravdivé nebo zavádějící výroky a žádný pravdivý) do 100 % (pouze pravdivé výroky a žádný nepravdivý nebo zavádějící). Mlžení může nabývat hodnot od 0 % (žádný neověřitelný výrok) do 100 % (všechny výroky jsou neověřitelné).

Odchylky jsou vypočítány za předpokladu jejich normálního rodělení podle vzorce:

Odchylka pravdomluvnosti = z (Pravdomluvnost(1-Pravdomluvnost)/Celkový počet ověřitelných výroků)1/2

Odchylka mlžení = z (Mlžení(1-Mlžení)/Celkový počet výroků)1/2

Parametr z = 1.645 tak, aby výsledkem byla odchylka, která obsahuje výsledek s 90% pravděpodobností. Pokud Mlžení nebo Pravdomluvnost přesáhly 95 %, nebo byly menší než 5 %, tak se pro výpočet odchylky použila hodnota 95 respektive 5 %. Důvodem je, že výpočet odchylek používající předpokladu normálního rozložení je v hodnotách blížících se 0 a 100 % nespolehlivý. Pro více informací si můžete přečíst článek na wikipedii. Bohužel článek není dostupný v češtině.


V grafu výše vidíte 4 kruhy patřící fiktivním osobám, které mají velice odlišné hodnocení svých výroků. Pokud najedete kurzorem myši na jednotlivé kruhy, zobrazí se skóre pravdomluvnosti a mlžení a celkový počet výroků dané osoby. Počty výroků v kategoriích z projektu demagog.cz jsou v tabulce níže.

Klára Nepravdová má ohodnocených pouze 10 výroků, což je ze všech nejméně, a proto je i velikost kruhu nejmenší. Všechny Klářiny výroky jsou v kategorii nepravda nebo zavádějící. Kláře tedy pravdomluvnost vychází na 0 % a mlžení také na 0 %, protože nemá žádný neověřitelný výrok. Otakar Netransparentní má celkově 100 ohodnocených výroků, proto je i jeho kruh o něco vetší než Kláry. Všechny Otovy výroky jsou ale neověřitelné, tedy z mlžení má plných 100 %. Přestože Ota neřekl žádnou nepravdu nebo zavádějící výrok, má z pravdomluvnosti 50 %, protože nemá ani žádný pravdivý výrok. Aleš Pravda má 150 ověřovaných výroků a jeho kruh je větší než Kláry nebo Oty. Aleš je šampiónem pravdomluvnosti. Všechny jeho výroky jsou pravdivé a ověřitelné. Aleš dostal 100 % z pravdomluvnosti a 0 % z mlžení. Pavla Napůl má nejvíce výroků - 300 a náleží jí tak největší kruh. Pavla má výroky rovnoměrně rozloženy do kategorii pravda, nepravda + zavádějící a neověřitelné. Protože se pravdivé výroky s nepravdivými a zavádějícími navzájem odečtou, získává Pavla z pravdomluvnosti 50 %. Mlžení Pavle vychází na 33 %, protože jedna třetina výroků je neověřitelná.

Tabulka

Tabulka obsahuje stejná data, která byla použita na vytvoření grafu.


Tip: Využijte možnosti hledání, volby sloupců a seřazení na více úrovních. Vše naleznete v panelu vpravo nad tabulkou.

Jméno Počet výroků Pravda Nepravda Zavádějící Neověřitelné Pravdomluvnost % Odchylka pravdomluvnosti Mlžení % Odchylka mlžení